Podmienky ochrany osobných údajov

 1. SCASERV s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje nutné pre riadny výkon svojej činnosti (ďalej tiež ako „Osobné údaje“).
 2. Vaše Osobné údaje spoločnosť SCASERV s.r.o. spracováva len pre nižšie uvedené účely a na základe uvedených právnych základov:
  o a. plnenie zmluvy (ďalej tiež ako „Zmluva“)
  o b. marketing – na základe Vášho odvolateľného súhlasu
 3. Osobné údaje budú spoločnosťou SCASERV s.r.o. poskytnuté týmto tretím osobám:
  o a. osobám poskytujúcim spoločnosti SCASERV s.r.o. serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktoré sú jeho obchodnými partnermi;
  o b. pre účel plnenia zmluvy tiež môžu byť poskytnuté externej advokátnej kancelárii;
  o c. pre účel získania štatistických informácii spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pre službu Google Analytics;
 4. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EU a EHP.
 5. Osobné údaje budú spoločnosťou SCASERV s.r.o. spracovávané po dobu trvania Zmluvy, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinností spoločnosti SCASERV s.r.o., podľa platných právnych predpisov najviac však 10 rokov od jeho ukončenia. Informácie uchovávané na základe udeleného súhlasu budú spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.
 6. V súlade s predpismi pre ochranu osobných údajov máte tieto práva:
  o a. Právo na prístup k Osobným údajom u spoločnosti SCASERV s.r.o., čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie spoločnosti SCASERV s.r.o., či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môže spoločnosť SCASERV s.r.o. požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
  o b. Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať spoločnosť SCASERV s.r.o. o opravu či doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
  o c. Právo na výmaz Osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť SCASERV s.r.o. musí vymazať Vaše Osobné údaje pokiaľ (I) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (II) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie (III) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie (IV) spracovanie je protiprávne alebo (V) to ukladá zákonná povinnosť.
  o d. Právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov, čo znamená, že dokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadne spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne pokiaľ (I) popierate presnosť Osobných údajov, (II) spracovávanie je protiprávne, ale namiesto výmazu Osobných údajov chcete ich spracovanie len obmedziť, (III) spoločnosť SCASERV s.r.o. už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovávania, ale Vy áno (IV) alebo pokiaľ Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6., spoločnosť SCASERV s.r.o. môže mať Osobné údaje len uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vaším súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
  o e. Právo na prenositeľnosť údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti SCASERV s.r.o. so súhlasom k spracovaniu alebo pre účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, máte právo, aby spoločnosť SCASERV s.r.o. tieto údaje poskytla inému správcovi.
  o f. Právo vzniesť námietku proti spravovaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u spoločnosti SCASERV s.r.o.. podať písomnú či elektronickú námietku proti spracovaniu svojich Osobných údajov, čím spôsobíte, že spoločnosť SCASERV s.r.o. Osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.
 7. Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môžete uplatniť u spoločnosti SCASERV s.r.o. buďto písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailovej adrese ostrava@scaserv.cz.
 8. Ďalej máte právo podať sťažnosť proti spracovávaniu Osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov na adrese: www.uoou.cz.
 9. Poskytnutie osobných údajov za účelom uzatvoreniu zmluvy je požadované z dôvodu, že sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, prípadne ich poskytnutie vyžaduje zákon. Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť neuzatvorenie zmluvy.
 10. Na základe spracovávaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k profilovaniu.
 11. V prípade, že bude spoločnosť SCASERV s.r.o. chcieť užívať osobné údaje k inému účelu, než ktorý je stanovený v tejto informačnej doložke, bezodkladne vám poskytne informáciu o tomto inom účele a ďalšie informácie uvedené v tejto doložke.
  COOKIES
  Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, obecne nazývané cookies.
  ČO SÚ COOKIES?
  Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečie, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť pre zaistenie totožnosti návštevníka stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov. Aké cookies používame?
  Kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže vám napríklad zmiznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený,
  • Analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií (Google Analytics). Podľa nich sa snažíme internetový obchod zlepšovať, aby s ním boli užívatelia spokojnejší.
  • Trackovacie a remarketingové – pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
  • Konverzné – slúžia k vyhodnoteniu ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na web dostávajú.
  SÚHLAS S UKLADANÍM COOKIES
  Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súboru cookies.
  AKO ZAMEDZIŤ UKLADANIU COOKIES?
  Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača.